• آدرس: آذربایجانشرقی ، تبریز ، خیابان شریعتی شمالی ، ساختمان 130 وجداندوست طبقه 4 ، واحد1

  • شماره تماس: 04135531077 - 04135537313

شما اینجا هستید :
صفحه اصلی » نقشه برداری زمینی

نقشه برداری زمینی

نقشه برداری زمینی

ردیفپروژهمنطقهکارفرماسال موضوعواحدمقدار
1"تجهیر اکیب ماهانه برای ویلا شهر طوبیتبریزتعاونی مسکن خاص طلاب1385نقشه برداری کارگاهیاکیپ - ماه
2"نقشه برداری روستاها ( طرح هادی )چاراویماق - هشترود
^بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آش1385پلان کدتعداد روستا15
3

راه روستائی حاجی آباد - گویجه قلعهچاراویماق^اداره کل راه و ترابری استان آ.ش1385
راه روستائیکیلومتر4
4-1

راه روستایی سعادتلو - آغچه کندی هشترود^اداره کل راه و ترابری استان آ.ش1385راه روستائیکیلومتر7
4-2راه روستائی ینگجه - صومعه زرین سراباداره کل راه وترابری استان آ.ش 1385راه روستائیکیلومتر7
5-1راه روستائی قزلجه - کرد کندی چاراویماقاداره کل راه وترابری استان آ.ش1385راه روستائیکیلومتر6
5-2
راه روستائی قوروقچی - علیجان -قرانقیهبستان آباداداره کل راه وترابری استان آ .ش1385راه روستائیکیلومتر8
6-1
راه روستائی آبگرم - کرد کندیچاراویماقاداره کل راه وترابری استان آ.ش1385راه روستائیکیلومتر6
6-2
راه روستائی خواجه غور از جاده هشترودهشتروداداره کل راه وترابری آ.ش1385راه روستائیکیلومتر5
7
راههای روستائی خاتون گنای - حاجی آبادچاراویماقاداره کل راه وترابری استان آ.ش1385راه روستائیکیلومتر10
8
نقشه برداري قطعه چهار اتوبان زنجان – تبريزاتوبان زنجان – تبريزاسکان ایران1385نقشه برداری کارگاهیاکیپ - ماه
9-1راه روستائی آغبلاق - آلاکینچاراویماقاداره کل راه وترابری استان آ.ش1385راه روستائیکیلومتر5
9-2راه روستائی گل تپه چاراویماقاداره کل راه وترابری استان آ.ش1385راه روستائیکیلومتر1.5
9-3راه روستائی سلطان آبادچاراویماقاداره کل راه وترابری استان آ.ش1385راه روستائیکیلومتر7
10-1
راه روستائی سریک و پیکچاراویماقاداره کل راه وترابری استان آ.ش1385راه روستائیکیلومتر10
10-2راه روستائی چوگانلوچاراویماقاداره کل راه وترابری استان آ.ش1385راه روستائیکیلومتر3
11-1
راه روستائی زمهریرمرنداداره کل راه وترابری استان آ.ش1385راه روستائیکیلومتر7
11-2
راه روستائی سرخهمرنداداره کل راه وترابری استان آ.ش1385راه روستائیکیلومتر3.5
11-3
راه روستائی اردلان - قیصرق سراباداره کل راه وترابری استان آ.ش1385راه روستائیکیلومتر5
12
خدمات نقشه برداری خطوط انتقال آب مشروب بخشایش و کلوانقبخشایش و کلوانقجویاب نو1386توپو گرافیکیلومتر28
13
تهيه نقشه توپوگرافي رودخانه آغ چاي ايري جلفا و مسيلها و سرشاخه هاي مرتبطجلفا آب منطقه ای استان آ.ش1386توپوگرافیهکتار658
14
نقشه برداري تعدادي از روستاهاي استان براي طرح هادي آبرس - شوره دل - چرلو چاراویماق- سراب-هشترودبنیاد مسکن انقلاب اسلامی آش1386پلان کدتعداد روستا7
15-1راه روستائی اره جان - حماملوورزقاناداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائی کیلومتر4.932
15-2راه روستائی ایری علیاورزقاناداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر11.681
15-3راه روستائی گوره درقاهراداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر2.081
15-4راه روستائی شاهوردی قشلاقیاهراداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر6.599
15-5راه روستائی تابستانقاهراداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر1.786
15-6راه روستائی خان کندیاهراداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر1.96
16
نقشه برداری 1/200روستاهای استان سمنانسمناناداره گاز1386
پلان کد
17-1راه روستائی شیخ الاسلامهشتروداداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر2
17-2راه روستائی آغبلاغ - نظر کهریزیهشتروداداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر5
17-3راه روستائی داشبلاغ -خرابههشتروداداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر7
17-4راه روستائی ورجور- چایباغیمراغهاداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر3
18-1راه روستائی قوشلار -یهرچیچاراویماقاداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر4
18-2راه روستائی جوقان بزرگ -حصار شاه مرسیبستان آباداداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر7
18-3راه روستائی تندیر آغاجبستان آباداداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر7
19-1راه روستائی اوزی - گلدرقکلیبراداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر6.8
19-2راه روستائی داران - کلاله
کلیبراداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر2
19-3راه روستائی احمدلوکلیبراداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر4
19-4راه روستائی آسکلیبراداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر2.5
19-5راه روستائی تلکریجلفااداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر5
20
راه روستائی آبگرم - ظلم آبادچاراویماقاداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر8.5
21-1راه روستائی نیق - محمد آباداهراداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر7.882
21-2راه روستائی گالورزقاناداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر2.124
21-3راه روستائی استرگانورزقاناداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر2.310
21-4راه روستائی دیزبیناهراداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر1.749
21-5راه روستائی کویراهراداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر0.997
21-6راه روستائی گمش آباداهراداره کل راه وترابری استان آ.ش1386راه روستائیکیلومتر4.159
22خدمات مهندسی نقشه برداری شهرك در حال احداث تعاوني مسكن بانك صادرات تبریزتعاوني مسكن بانك صادرات 1386نقشه برداری کارگاهیاکیپ - ماه
23
انجام عملیات نقشه برداری و مطالعات مرحله دوم بهسازی نوع (د- الف) و تهیه نقشه راه فرعی مرند – بناب جدید مرنداداره کل راه وترابری استان آ.ش1387راه روستائیکیلومتر
24
نقشه برداری روستاها ( طرح هادی )بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آش1387پلان کدتعداد روستا4
25نقشه برداری روستاها ( طرح هادی )بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آش1387پلان کدتعداد روستا
26خدماتت نقشه برداری صنایع ذوب آهن شمالغرب تبریزصنایع ذوب آهن شمالغرب 1387نقشه برداری کارگاهیاکیپ - ماه
27-1راه روستائی آغبلاغ - آلاگین قطعه 2چاراویماقاداره کل راه وترابری استان آ.ش1387راه روستائیکیلومتر12
27-2راه روستائی آبدارلار- گویجه قلعهچاراویماقاداره کل راه وترابری استان آ.ش1387راه روستائیکیلومتر10
28 تهیه نقشه توپوگرافی از مسیر سرریز حوضچه های آبرسانی تبریز و تعیین مختصات آکس آنها سطح استان آب منطقه ای استان آ.ش1387توپوگرافی
29نقشه برداری فولاد بناببنابشرکت سرمایه گذاری مسکن آذربایجان1387نقشه برداری کارگاهیاکیپ - ماه
30
مطالعات و تهیه نقشه توپوگرافیک پایه های پل خداآفرین واقع بر رودخانه ارسخدا آفرینمیراث فرهنگی آ.ش1387توپوگرافی
31نقشه برداری عرصه واعیان روستاهای باجاباج – قلعه مراغوش – کخالو – مرجانلو – نظرکندی – تپیک دره و سیدلوبنیاد مسکن انقلاب اسلامی آش1387پلان کدتعداد روستا7
32 ارائه خدمات نقشه برداری جهت مطالعه آب و خاک تعاونیهای تولید و آبیاری تحت فشارسطح استانسازمان جهاد کشاورزی آ.ش1387
33 راه روستائی چیچکلو ورزقاناداره کل راه وترابری استان آ.ش1388راه روستائیکیلومتر9
34ارائه خدمات نقشه برداری جهت مطالعه آبیاری تحت فشار اراضی روستای قره باغسطح استانسازمان جهاد کشاورزی آ.غ1388
35-1راه روستائی دره یاتاقیچاراویماقاداره کل راه وترابری استان آ.ش1388راه روستائیکیلومتر7
35-2راه روستائی سریک پیکچاراویماقاداره کل راه وترابری استان آ.ش1388راه روستائیکیلومتر10
36 تهیه نقشه توپوگرافی از محل دانشگاه صنعتی شانزده دی هویزه و خدمات نقشه برداریهویزهاسکان ایران1388توپوگرافیهکتار250
37نقشه برداري تعدادي از روستاهاي استان براي طرح هادي 15 روستای کلیبرکلیبربنیاد مسکن انقلاب اسلامی آش1388پلان کدتعداد روستا15
38 نقشه برداری پادگان قدیم تیپ 55 هوابرد شیراز و پادگان قدیم تیپ 2 زنجانشیراز و زنجان
هیأت اجرایی ارتش1388پلان کد شهریهکتار451
39نقشه برداری اراضی پایاب ایستگاه پمپاژ روستای پاوه رود شهرستان طارمشهرستان طارمجهاد کشاورزی استان زنجان1388توپوگرافیهکتار
40 نقشه برداری پلان کد بلوکی محدوده طرح هادی شهر سردرودسردرودآب و فاضلاب استان آذ.شرقی1388پلان کد شهریهکتار1450
41
تهیه نقشه کاداستر شهری صنعتی روی زنجانشرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان1388پلان کد شهریهکتار150
42پلان کد بلوکی شهر خاروانا و بخشی از شهر ورزقانورزقانآب و فاضلاب استان آذ.شرقی1388
پلان کد شهریهکتار260
43تجهیر اکیب ماهانه برای فاز 1 سهند (هسا )سهندهسا1389نقشه برداری کارگاهیاکیپ - ماه
44خدمات نقشه برداری جهت مطالعه آب و خاک در سطح استانسطح استانسازمان جهاد کشاورزی آ.ش1389توپو گرافی - پروفیل - کاداستر
45-1راه روستائی خالان - سیدلرو موسی کندی - حدادانکلیبراداره کل راه وترابری استان آ.ش1389راه روستائیکیلومتر13
45-2راه روستائی قلعه جوق - نجف قلی خانمیانهاداره کل راه وترابری استان آ.ش1389راه روستائیکیلومتر5.5
45-3
راه روستائی کمربندی مهمانداروجوان قلعه - مهماندارعجب شیراداره کل راه وترابری استان آ.ش1389راه روستائیکیلومتر4.5
46-1عملیات نقشه برداری نقاط حادثه خیز اهراهراداره کل راه وترابری استان آ.ش1389راه روستائیکیلومتر5
46-2عملیات نقشه برداری نقاط حادثه خیز کلیبرکلیبراداره کل راه وترابری استان آ.ش1389راه روستائیکیلومتر10
46-3عملیات نقشه برداری نقاط حادثه خیز میانهمیانهاداره کل راه وترابری استان آ.ش1389راه روستائیکیلومتر5
67راه روستائی وانق سفلی - شیخ سرجین واحمد آبادسفلی - جهیزدان وبیجند-ایدرشان سراباداره کل راه وترابری استان آ.ش1390راه روستائی
68راه روستائی نوانسر وعلیرضا چای اهراداره کل راه وترابری استان آ.ش1390راه روستائی
69راه روستائی آغبلاغ علیاو بالی قیه وسر کار آبادواوزن اوبا وجنگی وقوطانمیانهاداره کل راه وترابری استان آ.ش1390راه روستائی
70راه روستائی ملک طاش - ونستانورزقاناداره کل راه وترابری استان آ.ش1390راه روستائی
71نقشه برداری عرصه و اعیان روستاها گواهر - حسن آباد-کله جاهبنیاد مسکن انقلاب اسلامی آ.ش1390پلان کدتعداد روستا3
72راه روستائی دوزدوزان - شربیان - اسماعیل آبادسراباداره کل راه وترابری استان آ.ش1390راه روستائی
73راه روستائی الوانجلفااداره کل راه وترابری استان آ.ش1390راه روستائی
74نظارت بر نقشه برداری در محیط GIS به تعداد 55 روستابنیاد مسکن انقلاب اسلامی آ.ش 1391پلان کد
75انجام خدمات نقشه برداری روستای کندوان از توابع شهرستان اسکواسکوبنیاد مسکن انقلاب اسلامی آ.ش1391پلان کدتعداد روستا1
76تهیه نقشه توپوگرافی پادگان جدید تیپ 2 زنجان واقع در اراضی اسفنجین - امین آبادزنجانهیأت اجرایی ارتش 1391توپوگرافیهکتار802
77انجام خدمات مهندسی نقشه برداری طرح آب و فاضلاب آخماقیه و رواسانآب وفاضلاب استان آ.ش1391پلان کد شهریهکتار410
78تهیه نقشه توپوگرافی از محل احداث مجتمع خدماتی و رفاهی آزاد راه تهران-شمال قطعه 4 کارخانه زمزماسکان ایران1391توپوگرافی
79قرارداد تهیه نقشه پلان کد و خدمات نقشه برداری از محل بیمارستان مردم و درمانگاههای واوان و استخراسکان ایران1391پلان کد شهری
80انجام خدمات مهندسی نقشه برداری به طول تقریبی 10/5 کیلومترتبریزشرکت منا1391پلان کد شهریکیلومتر10.5
81انجام خدمات نقشه برداری روستاهای حاجی کرد - سرج - مغانجیق - نرج آبادمراغهبنیاد مسکن انقلاب اسلامی آ.ش 1391پلان کدتعداد روستا4
82قرارداد خدمات مهندسی نقشه برداری مسیر کانالهای آب آور و محل بندهای آنحرافی سدهای کوتاه استانآب منطقه استان آ.ش1392توپوگرافی
83انجام نقشه برداری محدوده شش هکتاری اختصاص یافته برای احداث مجتمع آموزش علوم دینی تبریزتبریزبنیاد خیریه مصلای امام خمینی1392شهریهکتار6
84نقشه برداری در محیط GIS روستاهای شیروان شاهلو-شغالان-عزیزلو و ....بنیاد مسکن انقلاب اسلامی آ.ش1392پلان کدتعداد روستا14
85نقشه برداری در محیط GIS روستاهای شهرستانهای شبستر-جلفا-تبریز-بستان آباد- مراغهبنیاد مسکن انقلاب اسلامی آ.ش1392پلان کدتعداد روستا7
86تهیه نقشه اجرایی معابر روستاهای غریب دوست – گوندوغدی – آمورداق میانهبنیاد مسکن انقلاب اسلامی آ.ش1393پلان کدتعداد روستا3
87نظارت بر نقشه برداری در محیط GIS روستای باویل سفلی از توابع شهرستان اسکواسکوبنیاد مسکن انقلاب اسلامی آ.ش1393پلان کدتعداد روستا1
88نقشه برداری در محیط GIS روستای دستجرد از توابع شهرستان ورزقانورزقانبنیاد مسکن انقلاب اسلامی آ.ش1393پلان کدتعداد روستا1
89نقشه برداری در محیط GIS روستای تازه کند از توابع شهرستان شبسترشبستربنیاد مسکن انقلاب اسلامی آ.ش1393پلان کدتعداد روستا1
90نقشه برداری در محیط GIS روستای لیقوان از توابع شهرستان تبریزتبریزبنیاد مسکن انقلاب اسلامی آ.ش1393پلان کدتعداد روستا1
91خدمات مهندسی نقشه برداری و مسیریابی راه مراغه – ملکان اداره کل راه وترابری استان آ.ش1393راه روستائیکیلومتر18
92تهیه نقشه پایه به طریق برداشت زمینی روستاهای لشمرزمخ و معاف آمندان (گیلان)گیلانبنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان1393پلان کدتعداد روستا11
93خدمات نقشه برداری و تکمیل نقشه های آماده سازی زمین مسکن مهر شمال هادیشهرهادیشهراداره کل راه وترابری استان آ.ش1394راه روستائی
94خدمات تهیه نقشه توپوگرافی اراضی کارخانه لوله سازی آذرشهرآذرشهرآب ومنطقه ای آذربایجانشرقی واردبیل1393توپوگرافیهکتار55
95انجام خدمات نقشه برداری برای دوروستا ازتوابع شهرستان های استان کرمانشاهکرمانشاه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمانشاه1394پلان کدتعداد روستا2
96تهیه نقشه پایه به طریق برداشت زمینی به مقیاس1/500 به طریق GIS ازروستاهای تماجان،سپردان، طهماس گوابر(املش) ، کتمجان(صومعه سرا) ،خالستان (فومن) نارنج کلایه سفلی وعلیا، ترشایه (رودسر)گیلان بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان1394پلان کدتعداد روستا8
97نقشه برداری به مقیاس 1/500 از روستای مکش وقلعه بینوکبود مهر،سینه هونی (تالش) ، کوزان، چوبر (شفت)گیلانبنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان1394پلان کدتعداد روستا6
98نقشه برداری روستاهای میان رود ، درویش سرا، چرخچی محله ، یوج ، باندشت بالا، شهرستانک ،سرن، درجان، خانیان ، آش محله از توابع شهرستان تنکابنتنکابن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مازندران1394پلان کدتعداد روستا10
99تهیه نقشه پایه به طریق برداشت زمینی (نقشه برداری) به مقیاس 1/500 از روستای شفیع آباد ، هادی گوابر، بالنگاه کوره تاشه (رودسر) کندلاور، کاشکی ، انگولور، سیکاش(سیاهکل) کوهستان ،گیلانده(تالش)گیلانبنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان1394پلان کدتعداد روستا8
100خدمات نقشه برداری درشهر خواجه درمحدوده تحویلی از طرف کارفرماخواجهشهرداری خواجه1394پلان کد شهریهکتار130
101خدمات نقشه برداری شهرستان سپیدان (عمرانی)سپیدانبنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1394پلان کدتعداد روستا8
102خدمات نقشه برداری شهرستان جهرم (غیر عمرانی)جهرمبنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1394پلان کدتعداد روستا7
103خدمات نقشه برداری شهرستان فسا (عمرانی)فسابنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1394پلان کدتعداد روستا2
104خدمات نقشه برداری شهرستان کازرون(عمرانی)کازرونبنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1394پلان کدتعداد روستا3
105خدمات نقشه برداری شهرستان کازرون ( غیرعمرانی)کازرونبنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1394پلان کدتعداد روستا9
106خدمات نقشه برداری شهرستان سپیدان (غیرعمرانی)سپیدانبنیاد مسکن انقلاب اسلامی فارس1394پلان کدتعداد روستا8
107خدمات نقشه برداری برای چهار روستا ازتوابع شهرستان کرمانشاه (قرارداد سنقر)کرمانشاهبنیاد مسکن انقلاب اسلامی کرمانشاه1394پلان کدتعداد روستا4
108نقشه برداری روستاهای ایرانق - عین الدین - سقین سرای - الخلج از توابع شهرستان بستان آبادبستان آبادبنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان آ.ش1394پلان کدتعداد روستا4
109تهیه نقشه پایه به طریق برداشت زمینی gis ready روستاهای بازنگری چهارده علیا وسفلی و تازه آبادگیلانبنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان1395پلان کدتعداد روستا4

برو بالا